اعضای هیات مدیره

رئیس هیأت مدیره:

 

علیرضا عالیپور
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز


 

صولت احمدی

مدیر عامل سازمان میادین فرآورده ای کشاورزی و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اهوازجناب آقای رمضان صادقی اصل