اعضای هیات مدیره

رئیس هیأت مدیره:

 

مهدی مرادحسینی
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز

 


بابک ربیعی

رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیجناب آقای محسن زرین کلاه