معرفی مسئول امور مالی

نام: محمود

نام خانوادگی: منجزی

مدرک تحصیلی

 • لیسانس حسابداری

سوابق اجرایی:

 • امور مالی

 

 
شرح وظایف
 • نظارت برکلیه امور واحد های تحت  سرپرستی و صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار .
 • تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات جاری
 • تهیه گزارشهای مالی و تراز نامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تائید آنها .
 • نظارت در نگاهداری حسابهای در آمد و هزینه و نظارت  در ممیزی و رسیدگی لیستها و اسناد هزینه .
 • بررسی عملکرد مالی کلیه موسسات و واحدهای تابعه سازمان و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها .
 • انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی
 • کنترل و تائید عملیات مربوط به دریافت  و پرداختهای روزانه ،ماهانه و تطبیق حسابها
 • تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، تفریغ بودجه با توجه به آیین نامه های شهرداریها و دستور العمل های صادره و ارائه آن به مراجع زیربط .
 • شرکت در کمیسیونها و جلساتیکه طبق آیین نامه های زیربط بعهده مدیر امور مالی محول است .  
 • مراقبت در حفظ و نگهداری کلیه اموال سازمان و نظارت در حسن  اداره امور انبارهای موجود در واحد های تابعه و انجام وظیفه انبار داران .
 • انجام سایر امور مشابه و دستوراتیکه از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع میگردد.
 • تخصیص تنخواه گردان جهت کارپرداز