معرفی مسئول امور ارتباطات

نام: بهاره

نام خانوادگی: کریمی

سوابق تحصیلی

  • فوق لیسانس روابط بین الملل

سوابق اجرایی:

  • مسئول روابط عمومی سازمان میادین
  • مسول سامانه ۱۳۷ سازمان میادین
  • رییس اداره آموزش شهروندی معاونت فرهنگی شهرداری اهواز
  • بازرس ستاد صیانت فرمانداری
  • مدیر مسول ماهنامه جنوبگان
 
بهاره کریمی