معرفی مدیر عامل

نام: فرزین

نام خانوادگی: ترهنده


سوابق اجرایی:

  • معاون برنامه ریزی سازمان پسماند شهرداری اهواز
  • کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری 
  • عضو نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
  • شهردار ویس به مدت ۴.۵ سال
  • معاون عمرانی منطقه ۱ شهرداری اهواز
  • معاون عمرانی منطقه ۷ شهرداری اهواز
  • کارشناس سازمان عمران شهرداری اهواز