طراحی سایت
معرفی معاون ساماندهی برنامه ریزی مشاغل شهری
نام: مهدی
نام خانوادگی: محمد پور

سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی معماری
سوابق اجرایی:
  • کارمند حراست منطقه دو
  • مدیر ناحیه دو و چهار منطقه دو خدمات شهری
  • مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه دو
مهدی محمدپور

محمدپور