طراحی سایت
بازارهای سایبانی و موقت

ردیف

 عنوان بازارچه

مساحت

           نوع سازه

 

غرفه

کانکس

سایبانی

آدرس

۱

ترنج

۸۹۰

۲۴

----

      
*

کیان آباد نبش خیابان ۲۸

۲

رمضان جدید

۲۸۷۳

۲۸

----

      
*

کوی رمضان –خیابان ۱۰ رضوان

۳

رمضان قدیم

۴۰۰

---

۹

---

کوی رمضان

۴

طاهر

۴۰۰

---

۳۰

---

کوی طاهر- سه راهی تپه (میدان چهاراسب

۵

قد س

۴۰۰

---

۱۰

---

کوی پلیس-فلکه زندان

۶

رسالت

۴۰۰

---

۱۰

---

کوی رسالت (مخابرات )

۷

فرهنگیان 2

۴۰۰

---

۹

---

کوی فرهنگیان ۲ بین خیابان ۲و۳ وصال

۸

حفاری

۴۰۰

---

۱۵

---

شهرک حفاری جنب مسجد

۹

جواد الا ئمه

۲۰۰

       
*

---

۱۴

فلکه جوادالائمه

۱۰

عمران 1

۴۰۰

---

۱۰

---

شهرک برق بین خیابان ۲و۳ کارگر

۱۱

عمران سایبانی

۲۰۰

       
*

---

۱۳

شهرک برق اول ورودی

۱۲

بهارستان

۴۰۰

---

۱۸

---

بهارستان خیابان نارنجستان