ﺳﻪشنبه، 4 مهر 1396
اعضای هیات مدیره

رئیس هیأت مدیره:

علیرضا حلاج
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز


 

فرزین ترهنده

مدیر عامل سازمان میادین فرآورده ای کشاورزی و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اهوازجناب آقای رمضان صادقی اصل