ﺳﻪشنبه, 25 مرداد,1401
 
اعضای هیات مدیره

رئیس هیأت مدیره:

علی اصغر اسداللهی
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز


علی جاسمی پور

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیجناب آقای محسن زرین کلاه