جمعه, 29 تیر,1403
 
اعضای هیات مدیره

رئیس هیأت مدیره:

علی شمسی
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز


میثم ایل اسکندری

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیجناب آقای مالی