جمعه, 29 تیر,1403
 
معرفی رییس اداره برنامه ریزی و توسعه انسانی
نام: امین

نام خانوادگی: داودی

سوابق اجرایی:

  • مسؤل آمار و آموزش سازمان اتوبوسرانی
  • مدیر مطالعات و برنامه ریزی سازمان اتوبوسرانی
  • معاون اجرایی اتوبوسرانی
  • معاون فنی سازمان اتوبوسرانی
  • دستیار مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی
  • دستیار مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری
 
شرح وظایف رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

۱- تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه، اصلاح بودجه متمم و تفریغ بودجه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز
۲- پیاده سازی ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب،تطبیق وضعیت نیروی انسانی
۳- اقدام در جهت تعالی، توانمند سازی، ایمن و بهداشتی کارکنان، همچنین انجام مراحل ترفیع، ارتقاء و انتصاب کارکنان طبق مقررات و دستورالعمل های مربوطه
۴- نظارت بر انضباط اداری کارکنان(ورود و خروج،مرخصی، مأموریت و ...) و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
۵- اجرای برنامه های رفاهی و انگیزش کارکنان سازمان
۶- برنامه ریزی و سازماندهی امور مربوط به جذب، نگهداشت و انتصال سرمایه های انسانی طبق مقررات و دستورالعمل های مربوطه
۷- اعمال و اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی
۸- برنامه ریزی و پیگیری و نظارت در جهت ممیزی فرایندها و فعالیت های حوزه های مختلف سازمان
۹- برنامه ریزی و پیگیری جهت بهبود تحول و تعالی سازمانی
۱۰- برنامه ریزی و نظارت برگردآوری و پشتیبانی اطلاعات آماری از حوزه های مختلف سازمان
۱۱- نظارت و پیگیری اجرای برنامه های آموزشی تدوین شده کارکنان و ارزیابی اثر بخشی آنها در جهت ارتقاء بهره وری
۱۲- برنامه ریزی و نظارت در خصوص توسعه و بهینه سازی امور مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۳- بررسی و بکارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها
۱۴- بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تعویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط
۱۵- اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت
۱۶- اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، و بلند مدت سازمان برای تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژهای برنامه های فوق
۱۷- ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
۱۸- انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع میگردد

 
امین داودی