جمعه, 29 تیر,1403
 
امور برنامه و بودجه

نام: علیرضا

نام خانوادگی: ولی پور

سوابق تحصیلی

  • لیسانس حسابداری

سوابق اجرایی:

  • مدیر مالی سازمان میادین ۵ آذر ۱۳۹۳
  • مسئول مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴
  • مسئول بازارچه های سازمان میادین ۱ خرداد ۱۳۹۶
 
شرح وظایف امور برنامه و بودجه

1- اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
2- تهیه و تنظیم بودجه درآمد، اصلاح، متمم بودجه درآمد و تفکیک بودجه درآمدی در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
3- تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی بودجه، بودجه اصلاحی، متمم بودجه و...
4- تهیه و تنظیم فرم های لازم برای تنظیم بودجه درآمد و فرم های مقایسه ای عملکرد سالهای قبل
5- .جمع آوری اطلاعات براساس فرم ها و شاخص ها از مناطق و سازمانها به منظور پیش بینی بودجه درآمد سالانه
6- تهیه پیش نویس بخشنامه بودجه و لایحه بودجه و همچنین گزارش توجیحی بودجه درآمد سالانه
7- تفکیک و جمع آوری تکالیف بودجه از حوزه های تایعه شهرداری
8- تهیه بودجه درآمد تفکیکی حوزه های تابعه شهرداری پس از ابلاغ بودجه توسط شورای اسلامی شهر
9- هیه گزارش های تحلیلی درآمد جهت استفاده در کمیته تخصیص اعتبارات
10- پاسخگویی به مسائل بودجه ای مناطق، سازمانها و واحدها هنگام تنظیم بودجه سازمانی و بعد از آن
11-انجام سایر امور محوله از وسی مقام مافوق در چارچوب وظایف    

 
علیرضا ولی پور