ﺳﻪشنبه, 25 مرداد,1401
 
شرح وظایف
 • اجرای دقیق آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 • نظارت لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در مورد پرسنل و همکاری واحدهای مربوطه
 • ارتباط و ایجاد هماهنگی با گروه تشکیلات و بهبود روش ها به منظور رفع مسائل تشکیلاتی واحد مربوطه و ارائه پیشنهاد برای بهبود انجام امور
 • معرفی کارکنان واجد شرایط برای طی دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت واحد مربوطه پس از هماهنگی با مسئول مافوق
 • نظارت مستمر به منظور انجام بموقع جهت ارتقاء گروه کارکنان به حوزه اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
 • نظارت بر امور کارگزینی،دبیرخانه،موتوری، ماشین نویسی و امور خدمات سایر واحدهای زیر مجموعه
 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اقدام لازم در مورد تأمین آن با هماهنگی واحد ذیربط
 • پیگیری و نظارت مستمر به منظور رفتار و برخورد مناسب کارکنان با ارباب رجوع و دیگران همکاران با رعایت قوانین و مقررات اداری
 • همکاری در تنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم
 • بروز نگهداشتن سیستم پرسنلی و ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم فوق
 • ارائه گزارش های پرسنلی در فواصل زمانی معین به مقام مافوق
 • نظارت بر مکاتبات اداری براساس آئین نامه مکاتبات شهرداری
 • پیگیری و مسائل رفاهی کارکنان
 • نظارت و پیگیری امور پرسنلی پیمانکار
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف