جمعه, 29 تیر,1403
 
رییس اداره مالی و اقتصادی

نام: رضوان

نام خانوادگی: اکبری نژاد

سوابق تحصیلی:

  • لیسانس حسابداری

سوابق اجرایی:

  • سال ۸۲ تا ۸۴ سازمان تاکسیرانی اهواز (مسئول توزیع خودرو)
  • سال ۸۴ تا ۸۶ سازمان پایانه های شهرداری اهواز (مسئول کارگزینی و حسابدار)
  • سال ۸۶ تا ۸۸ سازمان پایانه های شهرداری اهواز (مسئول کارگزینی-مسئول پرسنلی و حسابدار)
  • سال ۸۸ تا ۸۹ سازمان پایانه های شهرداری اهواز (مدیرمالی)
  • سال ۸۹ تا ۹۰ شهرداری اهواز- درآمد(کارشناس درآمد و کارشناس ارزش افزوده)
  • سال ۹۰ تا ۹۷ شهرداری اهواز-حسابرس
  • سال ۹۷ تا اول خرداد ۱۴۰۱سازمان حمل و نقل (مدیرمالی)
  • سال ۱۴۰۱ تا ۱۷ تیر ۱۴۰۱ سازمان آرامستانها (مدیرمالی)
 
شرح وظایف رئیس اداره مالی و اقتصادی

۱- همکاری با ادراه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه، اصلاح بودجه، متمم و تفریغ بودجه پیش بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز
۲- پیگیری تأمین منابع مورد نیاز سازمان
۳- نظارت بر امور مالی، محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قوانین و مقررات مربوطه
۴- نظارت بر اجرای صحیح آئین نامه های معاملاتی
۵- نظارت بر عملیات حسابرسی
۶- بررسی و تایید صورت وضعیت ها، پرداخت ها، اسناد مالی و قراردادها
۷- نظارت و کنترل عملیات مربوط به بستن حسابها در پایان دوره مالی و تهیه گزارش های آماری و تحلیلی مالی
۸- نظارت برتمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات انبارداری
۹- ثبت و کنترل اموال و دارایی های سازمان
۱۰- برنامه ریزی و انجام تدارکات و کارپردازی سازمان
۱۱- نظارت بر بهینه سازی هزینه ها و مصارف
۱۲- بررسی و بکارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها
۱۳- بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تعویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط
۱۴- اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت
۱۵- اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان برای تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژهای برنامه های فوق
۱۶- ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
۱۷- انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع میگردد