جمعه, 29 تیر,1403
 
شرح وظایف
  • مدیریت و هماهنگ نمودن فعالیتهای ستادی و اجرایی مشارکتهای مردمی براساس سیاستها و خط مشی های مصوب سازمان
  • همفکری با معاونت مالی و اقتصادی در زمینه سیاست گذاری و تهیه و تدوین خط مشی ها و ضوابط مورد عمل در امور مشارکتهای مردمی
  • برنامه ریزی، بررسی و اقدامات لازم در زمینه بهبود روند جذب سرمایه گذاری و جلب مشارکتهای مردمی به منظور ایجاد درآمد پایه دار و بیشتر برای سازمان یا خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان
  • بررسی و تحلیل اقتصادی طرح های مشارکتی ارائه شده از سوی حوزه های مختلف سازمانی
  • روش های مختلف مطابق با قوانین و مقررات سازمان هماهنگی لازم با مسئولین واحدها و آگاهی از زمینه های مشارکتهای مردمی
  • شناسایی و ریشه یابی مسائل و مشکلات سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و اقدام در جهت بهبود روش های انجام کار
  • همکاری در برگزاری سمینارها و شرکت در نمایشگاه ها به منظور بازار یابی و توسعه جلب مشارکتهای مردمی
  • تعامل همکاری و هماهنگی با وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن تجارت و سایر مراجع ذیربط جهت تنظیم بازار محصولات