جمعه, 29 تیر,1403
 
معاونت ساماندهی و برنامه ریزی مشاغل شهری

نام: علی

نام خانوادگی: دغاغله

سوابق تحصیلی:

  • فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی محیط زیست ارزیابی آمایش سرزمین

سوابق اجرایی:

  • بازرس بهداشت محیط زیست مرکز بهداشت ۱۷ شهریور
  • کارشناس امور مطالعات و برنامه ریزی ساماندهی مشاغل شهری
  • مسئول امور مطالعات و برنامه ریزی مشاغل شهری
  • مسئول ایمنی و بهداشت وزارت نیرو سد کارون ۳ بین ایذه و شهرکرد شهریور ۱۳۷۶ - بهمن ۱۳۷۹
  • دبیر کمیسیون بند ۲۰ سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهریور ۱۳۸۸
  • کارشناس شهرداری اهواز  بهمن ۱۳۷۹- فروردین ۱۳۸۸
  • مدیر ساماندهی صنایع و مشاغل شهری فروردین ۱۳۸۸ - فروردین ۱۳۹۶
 
شرح وظایف معاونت ساماندهی و برنامه ریزی مشاغل شهری
۱- تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرایی لازم با همکاری حوزه های ذیربط در خصوص نحو ایجاد، استقرار و کنترل امور ساماندهی مشاغل مربوطه مطالعه و ارائه طرح های ساماندهی به منظور جانمایی و ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده
۲- پیگیری تأمین زمین مناسب با توجه به معیارهای تعیین شده جهت ساماندهی استقرار صنوف
۳- شناسایی صنوف آلاینده مطرح شده در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ مستقر در سطح شهر به منظور تهیه بانک اطلاعات مشاغل و انتقال به سایت های ساماندهی
۴- رسیدگی به شکایت مردمی و طرح موضوع شکایات در دبیرخانه کمسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ و پیگیری برگزاری کمیسیون
۵- نظارت و بررسی تعیین صلاحیت پیمانکاران متقاضی انجام کار در سایت های ساماندهی
۶- نظارت عالیه بر اجرای پروژه های ساماندهی و عمرانی سازمان با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی شهرداری
۷- نظارت و پیگیری تصویب نهایی طرح های ساماندهی در مراجع ذیصلاح
۸- بررسی و بکارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت ها و عملکردها
۹- بازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط
۱۰- اجرای دقیق قوانین ، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت
۱۱- اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان برای تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژ های برنامه های فوق
۱۲- ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت و رفع نقاط
۱۳- دانجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع میگردد
 
علی دغاغله