جمعه, 29 تیر,1403
 
شرح وظایف

1.    انجام مکاتبات وهماهنگی با ادارات مختلف دولتی(سازمان محیطی زیست،اداره بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی وسازمان بازرگانی، شهرک صنعتی)در خصوص ساماندهی مشاغل وصنایع شهری
2.    رسیدگی به شکوائیه اهالی، ادارات وسازمانهای مختلف وبازدید از محل.
3.    نوشتن اخطاریه و ابلاغ به صنوفمزاحم شهری .
4.    پیگیری تشکیل جلسه با مناطق شهرداری.
5.    هماهنگی با مناطق جهت ابلاغ اخطاریه به صنوف مزاحم شهری.    
6.    دعوت از اعضاء کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها با هماهنگی دبیر کمیسیون بند 20
7.    ارسال آراء کمیسیون به مناطق هشتگانه شهرداری.
8.    پیگیری اجرای آراء صادره کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها از طریق مناطق.
9.    انجام تحقیق و ارائه راهکار در خصوص رفع و کاهش آلودگی های محیطی صنایع و مشاغل شهری متناسب با تکنولوژی روز .  
10.    تهیه آمار و عملکرد ماهیانه وسالیانه ساماندهی مشاغل شهری
11.    بازدید و بررسی وضعیت مشاغل مزاحم شهری
12.    اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت .