جمعه, 29 تیر,1403
 
معرفی رئیس

نام: میثم

نام خانوادگی: ایل اسکندری

سوابق اجرایی:

  • مسئول دفتر فنی سازمان آرامستان ها از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷.
  • معاون اجرایی سازمان آرامستان ها  از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۵
  • معاون اداری و مالی سازمان آرامستان ها از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۵
  • رئیس اداره آسیب های اجتماعی شهرداری اهواز از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶
  • معاون اجرایی سازمان آرامستان ها از سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹
  • رئیس اداره بهره برداری سازمان مشارکت ها و سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۹
  • مدیر سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰
  • رئیس سازمان آرامستان های شهرداری اهواز از سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۱
 
میثم ایل اسکندری