جمعه, 29 تیر,1403
 
شرح وظایف
 • تأیید نقشه های اصلاحی کارهای انجام شده
 • تهیه مشخصات فنی و معماری و انتخاب مصالح و نحوة اجرای کار در پروژه ها و عملیات اجرا شده با همکاری واحدهای تابعه و پیمانکاران و تهیه شرایط خصوصی جهت انجام مناقصات همراه با فایل مربوطه
 • ارجاع کارهای طراحی و نقشه کشی به واحد طراحی و نقشه کشی مراکز کامپیوتر سازمان
 • شرکت در جلسات تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه و کارهای عمرانی و تأیید صورتجلسات مذکور
 • انجام مطالعات در زمینه معماری و ساختمانی در جهت طراحی میادین و بازارها براساس سنت های معماری اسلامی و ایرانی و زیبا سازی میادین و بازارها و نظارت بر امور زیبا سازی و بازارها و هماهنگی با مقررات شهرسازی
 • انجام سایر امور مشابه و دستئراتیکه از طرف مافوق در حدود وظایف اجرا می گردد
 • بررسی و تأیید نهایی کارکرد پیمانکاران مشاوران و ارسال به معاونت اداری مالی جهت پرداخت
 • تهیه و تنظیم برآورد پروژها و ارسال به معاونت فنی عمرانی مرکز جهت تأمین اعتبار و پیگیری های لازم و اخذ تأییدهای لازم حسب مورد همراه با فایل مربوطه
 • شرکت در مراحل انتخابات پیمانکار و نظارت در انجام کارها  جهت پیاده کردن نقشه ها و محورها توسط پیمانکار
 • شرکت در جلسات فنی و اداری سازمان طبق برنامه پیش بینی شده
 • تکمیل فرم های ارسالی از سوی معاونت های مختلف شهرداری با موضوعات مرتبط
 • سایر امور محوله از سوی مقام مافوق